Kinderzonnebrillen.be  
  Accueil » Catalogue » Algemene voorwaarden Mon compte  |  Panier  |  Commander  |  Contact   
Catégories
Lunettes de soleil bébé 0-2 ans
Lunettes de soleil enfants 2-5 ans
Lunettes de soleil enfants Explorer 4-7 ans
Lunettes de soleil enfants Flex 3-7 ans
Lunettes de soleil enfants Glide 5-12 ans
Lunettes de soleil enfants Racer 5-12 ans
Xtreme Chill Lunettes de soleil 7-12 ans
Xtreme Convertible Lunettes de soleil 7-12 ans
Xtreme Elements Sport Ski Lunettes de soleil 3-7 ans
Xtreme Sports Lunettes de soleil 3-12 ans
  Quelle Age ?
Lunettes de soleil 0 ans 
Lunettes de soleil 1 ans 
Lunettes de soleil 2 ans 
Lunettes de soleil 3 ans 
Lunettes de soleil 4 ans 
Lunettes de soleil 5 ans 
Lunettes de soleil 6 ans 
Lunettes de soleil 7 ans 
Lunettes de soleil 8 ans 
Lunettes de soleil 9 ans 
Lunettes de soleil 10 ans 
Lunettes de soleil 11 ans 
Lunettes de soleil 12 ans 
Fabricants
Quoi de neuf ? plus
Xtreme Elements Sport Ski Lunettes de soleil enfants 3-7 ans - Lavender Cheetah
Xtreme Elements Sport Ski Lunettes de soleil enfants 3-7 ans - Lavender Cheetah
21.99EUR
18.99EUR
Rechercher
 
Mots-clef pour trouver un produit
Recherche avancée
Information
FAQ
Linkpartners
Leveranciers
Productpaginas
Livraison & retour
Confidentialité
Conditions d'utilisation
Nous contacter
  Famous Webshops
Gadgets Kadowinkel 
GSM en Tablet Accessoires 
Autocameras 
Autostickers 
Top RC Winkel Modelbouw 
Decoriginal - Originele Decoratie 
Hoofdtelefoons 
Educatief Speelgoed 
Speelgoed op afstandsbediening 
Top Kado Winkel 
Foto Matten 
Funbikes loopfietsen 
Miniatuurfiguren 
Baby en Kinder Zonnebrillen 
Foto Tapijt 
Laatste stuks - op is op shop 
Top Kado's 
Sleutelvinder 
Dashcam Winkel 
Plasmacar 
Gadgets Nieuws 
Exclusive gifts Relatiegeschenken 
RC Winkel 
Keyfinder 
Walltastic 
Sleutelzoeker 
Actioncamera 
Actioncams 
Dashboard Camera's 
Kadoparty 
Monkey Light 
DashCamCenter 
Famous Webshops 
    Tags

Kinderzonnebrillen Zonnebril Kinderen Winkel Antwerpen Baby Bril Gent Oost-Vlaanderen Lunettes de soleil Speelgoed Baby Online kopen Limburg Bescherming Zonlicht Vakantie West-Vlaanderen Belgie


Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen

Kinderzonnebrillen is een onderdeel van Famous .

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kinderzonnebrillen in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Kinderzonnebrillen en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 • Producten: alle objecten die wij ten koop aanbieden;
 • Documentatie: de door of namens Kinderzonnebrillen ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer;
 • Dienstverlening: de door of namens Kinderzonnebrillen al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
 • Order: iedere opdracht van Afnemer aan Kinderzonnebrillen.
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Kinderzonnebrillen aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
 • Overmacht: elke van de wil van Kinderzonnebrillen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Kinderzonnebrillen kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Kinderzonnebrillen of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Kinderzonnebrillen en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Kinderzonnebrillen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Kinderzonnebrillen niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Kinderzonnebrillen een Order schriftelijk aanvaardt of door Kinderzonnebrillen uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3. Alle opgaven door Kinderzonnebrillen van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Kinderzonnebrillen kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. Kinderzonnebrillen behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Kinderzonnebrillen zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

1. Een door Kinderzonnebrillen opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Kinderzonnebrillen geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Kinderzonnebrillen, op de door die toeleveranciers aan Kinderzonnebrillen verstrekte gegevens.
2. Indien Kinderzonnebrillen voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Kinderzonnebrillen.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Kinderzonnebrillen derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn (2 maanden) gelaten wordt om alsnog te presteren.
4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Kinderzonnebrillen voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
6. Kinderzonnebrillen heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Kinderzonnebrillen de wijze van verzending.
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Kinderzonnebrillen zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Kinderzonnebrillen is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Retournering Producten

Afnemer moet de goederen onmiddellijk na het in ontvangst nemen controleren op eventueel defect of gebreken. Deze moeten schriftelijk gemeld worden binnen een termijn van 7 dagen na in ontvangstname. Retournering producten is enkel mogelijk indien men tijdig een defect heeft gemeld aan Kinderzonnebrillen. Retourneren van producten dient te gebeuren op kosten van de Afnemer.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding

Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Kinderzonnebrillen gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Kinderzonnebrillen Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Kinderzonnebrillen gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 • Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Kinderzonnebrillen op grond van de wet en de Overeenkomst.
 • Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Kinderzonnebrillen op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Kinderzonnebrillen op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Kinderzonnebrillen gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Kinderzonnebrillen en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Kinderzonnebrillen in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

 • Artikel 10. Prijzen

  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Kinderzonnebrillen, uitgedrukt in Euro, inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
  • Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Kinderzonnebrillen geldende omstandigheden, zoals onder meer catalogusprijs, staat van de goederen, valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Kinderzonnebrillen het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
  • Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Kinderzonnebrillen op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

  Artikel 11. Betaling

  • Alle betalingen zullen op een door Kinderzonnebrillen aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval er bij afhaling wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
  • Alle aan Kinderzonnebrillen in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Kinderzonnebrillen op te schorten.
  • Indien op enig moment bij Kinderzonnebrillen gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Kinderzonnebrillen het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Kinderzonnebrillen, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Kinderzonnebrillen.
  • Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Kinderzonnebrillen op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
  • In geval van niet-betaling door de klant binnen een termijn van acht dagen vanaf de uitgifte of het verzenden, is een gelijkwaardige forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag met een minimum van 10 € voor elke factuur of afrekening verschuldigd door de klant voor administratieve kosten.
  • Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de 10%.
  • Indien Afnemer jegens Kinderzonnebrillen in verzuim is, is hij verplicht Kinderzonnebrillen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
  • Indien Kinderzonnebrillen, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

  Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

  • Kinderzonnebrillen is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten.
  • Kinderzonnebrillen is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
  • Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Kinderzonnebrillen te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Kinderzonnebrillen aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Kinderzonnebrillen in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Kinderzonnebrillen in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
  • Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Kinderzonnebrillen (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer Kinderzonnebrillen vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Kinderzonnebrillen alle schade vergoeden die Kinderzonnebrillen lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

  Artikel 13. Overmacht

  • Indien Kinderzonnebrillen door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
  • Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
  • Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Kinderzonnebrillen als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  • Kinderzonnebrillen zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

  Artikel 14. Verplichtingen van Afnemer

  • Afnemer zal aan Kinderzonnebrillen alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Kinderzonnebrillen benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
  • Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door Kinderzonnebrillen te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
  • Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
  • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Kinderzonnebrillen staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Kinderzonnebrillen het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Kinderzonnebrillen in rekening te brengen.

  Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen

  • Het is Kinderzonnebrillen toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Kinderzonnebrillen worden overgedragen zal Kinderzonnebrillen Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Kinderzonnebrillen is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
  • Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderzonnebrillen.

  Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  • Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.
  • Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.
  Continuer
  Bookmark and Share
  Rechercher
   
  Langues
  Nederlands Français English
  Paypal
  Klik hier voor meer informatie over paypal
  Panier plus
  Votre panier
  est vide
    Facebook

  Vind onze facebook pagina leuk en win één van onze accessoires !
  Meilleures ventes
  01.Lunettes de soleil enfants 2-5 ans - Brown Bear
  02.Lunettes de soleil enfants Flex 3-7 ans - Black
  03.Lunettes de soleil bébé 0-2 ans - Royal Blue
  04.Lunettes de soleil enfants - Explorer 2-4 ans - Navy & Orange
  05.Lunettes de soleil bébé - Explorer Baby 0-2 ans - Pink & Hot Pink
  06.Lunettes de soleil bébé 0-2 ans - Lavender Flowers
  07.Lunettes de soleil enfants - Explorer 4-7 ans - Cherry Pink & Lime
  08.Lunettes de soleil bébé - Explorer Baby 0-2 ans - Aqua & Pink
  09.Lunettes de soleil bébé - Explorer Baby 0-2 ans - Cherry Pink & Lime
  10.Lunettes de soleil bébé 0-2 ans - Blue Flowers
  11.Lunettes de soleil enfants - Explorer 2-4 ans - Aqua & Pink
  12.Lunettes de soleil enfants - Explorer 2-4 ans - Black & Red
  13.Lunettes de soleil enfants - Explorer 4-7 ans - Black & Red
  14.Lunettes de soleil enfants 2-5 ans - Pink Daisy
  15.Lunettes de soleil enfants 2-5 ans - Red
  16.Lunettes de soleil enfants Glide 8-12 ans - White
  17.Lunettes de soleil bébé 0-2 ans - Blue Flame
  18.Lunettes de soleil bébé 0-2 ans - Pink Bear
  19.Lunettes de soleil enfants - Explorer 4-7 ans - Aqua & Pink
  20.Lunettes de soleil enfants 2-5 ans - Lavender Flowers
  21.Lunettes de soleil enfants 2-5 ans - Teal Daisy
  22.Xtreme Chill Lunettes de soleil Sport 7-12 ans - Red
  23.Lunettes de soleil bébé - Explorer Baby 0-2 ans - Black & Red
  24.Lunettes de soleil bébé 0-2 ans - Yellow Daisy
  25.Lunettes de soleil enfants - Explorer 2-4 ans - Cherry Pink & Lime
  26.Lunettes de soleil enfants - Explorer 4-7 ans - Pink & Hot Pink
  27.Lunettes de soleil enfants 2-5 ans - Pink
  28.Lunettes de soleil enfants Glide 5-7 ans - Black
  29.Lunettes de soleil enfants Racer 5-8 ans - Purple
  30.Lunettes de soleil enfants Racer 5-8 ans - Silver
  Critiques plus
  Il n'y a aucune critique de produit!
  Langues
  Nederlands Français English
  Babyzonnebrillen , kinderzonnebrillen , skibrillen , sportbrillen met speciale UV bescherming hier te koop in deze online zonne brillen winkel voor Antwerpen , Limburg , Gent , Oost-vlaanderen , West-Vlaanderen , Vlaams Brabant in Belgie en Nederland.
  Gadget - Gadgets - Cadeau - B2B - Business to Business - Relatiegeschenken - Geschenken - speelgoed - Party Gadgets - Moederdag - Vaderdag - Valentijn - Kerstkado - Secretaressedag - Kado - Winkel - Antwerpen - België - Nederland - Foto Matten - iMat - Foto Tapijt - Kinder Zonnebrillen - Thimo Thierry Moortgat - Mankini - Hoofdtelefoons koptelefoons headphones headsets - Skullcandy Hoofdtelefoons winkel Belgie - Tablet en GSM accessoires - iPhone 4S accessoires - iPhone 5 accessoires - iPad Mini accessoires - Jumbo iPawn iPad 2 - iConnect - iPad Apple Stickers - Top Kado Winkel - Top Kado - Action Camera - Action Cams - Autocameras - Blackvue - Dashboardcameras - Dashcams Winkel - Top RC modelbouw winkel - Laatste stuks - op is op shop - RC Winkel - RC Autos - Batterijen - RC Boten - RC Helicopters - Nikko RC Winkel - RC Robots - Silverlit Winkel - Wowwee Rovio - RC Golfbal - RC Speelgoed - RC Vliegtuigen - Wowwee Winkel - Smurfen figuren - Nieuwe nummerplaat stickers Belgie - Autostickers - Baby aan boord stickers - Bumperstickers - Handleiding stickers kleven - Handleiding stickers nat kleven - Hoe kleef ik een auto sticker - Hond aan boord stickers - QR-CODE stickers bestellen - Auto Reclame stickers - Voetbal stickers - Website reclame Stickers - Cherry Belly Kersepit Knuffels - Doe-het-zelf Vogelhuisje - Educatief Speelgoed - Radiografisch Speelgoed op afstandsbediening - Rovio mobiele webcam camera - Trunki Koffer - Walltastic Winkel - Borat Mankini - Flo up - Cherry Belly - Gsm Gadgets - Houten speelgoed - It's a Clock - iCalc - iCalculator - Feest Gadgets - Kamasutra Sex Euro-munten - Sleutelzoeker - Magic Flames - Massage - Plasmacar - Party Gadgets - Retro Telefoonhoorn iPhone handset - Simkaart Backup Sim - Sleutelvinder - Tattoo Sleeves - The Mommy Hook - Toastabags - Toast Tattoos - Trunki - Treds - Vrijdag Middag Hamer - Walltastic - Wondervaas - Zip-it - 500 euro invest - Betaal mijn trouwfeest
  Copyright © 2018 KINDERZONNEBRILLEN.BE
  Powered by osCommerce Nederland

  Funbikes - Loopfietsen kinderfietsen